Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis o konání výroční členské schůze MS Brno 2016

 

Zápis o konání výroční členské schůze MS Brno MRS z.s.pobočného spolku Brno 5 konané na VUT Brno dne 27.2.2016

 Ad 1)Schůzi zahájil předseda p.s. Brno 5 p. Zd. Vágner st. přivítáním všech účastníků schůze. Poté jednatel Zd. Vágner ml. seznámil přítomné s navrženým programem schůze a vyzval k jejímu doplnění a protože nikdo neměl další návrh, nechal jej odsouhlasit. Program schůze byl jednohlasně přijat.

 Ad 2)Nejprve proběhla volba mandátové a návrhové komise .  Do komise byli navrženi a odsouhlaseni: Pí.Komínková, p. Doskočil a do volební komise p. Moc Petra p.Matuška Radek. Odsouhlaseno jednomyslně. Po splnění všech náležitostí bylo oznámeno, že se schůze účastní 68 členů MS Brno a schůze je usnášení schopná.

 Poté byli přítomní vyzváni k uctění památky zesnulých našich členů minutou ticha.

Ad 3) Nejprve proběhla kontrola plnění úkolů usnesení z r. 2015. Schůze konstatovala, že úkoly byly splněny.

Zprávu o činnosti MS Brno a p,s. Brno 5 za rok 2015 přednesl jednatel  p.s.Brno 5 p.Zd.Vágner ml., zprávu o hospodaření – účetní zprávu přednesl (vzhledem k nepřítomnost účetní pí. Fojtíčkové) - jednatel p.s.Brno 5,p. Zd. Vágner ml., stejně jako návrh finančního rozpočtu na r. 2016, přečetl zprávu KRK z důvodu neúčasti předsedy KRK p. Ševčíka.

Ad 4) O změně názvu MRS Brno MO Brno 5 na MRS z.s.,p.s.Brno 5 ( z.s.ZAPSANÝ SPOLEK) (p.s. POBOČNÝ SPOLEK)  informoval předseda p. Zd.Vágner st.

Ad5)Volba členů výboru MS Brno 5 a současně do výboru pobočného spolku Brno 5 (po čtyřech letech) :

-do výboru schůze navrhla :  p.Opravil T., p.Doskočil Fr., p.Vetešník L., p.Vágner Zd.st., p.Vágner Zd.ml.,p.Kocmánek R.

Schváleno 67 pro , 1 se zdržel

-do KRK za MS skupinu Brno : p.Pichrt Jaroslav,pí.Komínková Dagmar

Schváleno : jednomylsně

Ad 6)Diskusi zahájil jednatel p.Vágner Zd.ml.

Ad 7)Volba delegátů MS Brno na konferenci delegátů MO Brno 5, která se uskuteční 5.3.2016 v bistru JUWE v Syrovicích (restaurace u rybníka). Na konferenci byli delegováni: p.Doskočil, p.Komínek,p. Pychrt, pí.Komínková, p.Štípa, p.Motl, pí.Pechertová, p.Růžička, p.Vágner st,p.Vágner ml.,p.Kocmánek, a jako náhradník p.Herberger.

Schváleno : jednomyslně

Ad 8) Usnesení skupiny Brno:

Členská schůze MS Brno 5 souhlasí z navrženým programem výroční schůze

  • členská schůze MS Brno 5 souhlasí s kontrolou plnění úkolů usnesení výroční členské schůze MS Brno z r. 2015
  • členská schůze MS Brno 5 souhlasí s přednesenými zprávami: zprávou o činnosti MS Brno za r. 2015, zprávou o hospodaření – účetní zprávou, návrhem finančního rozpočtu na r. 2016, zprávou KRK.

členská schůze MS Brno souhlasí s návrhem a volbou nových členů do výboru na další čtyřleté období

členská schůze MS Brno souhlasí s návrhem a volbou nových členů do KRK na další čtyřleté období

Usnesení výroční členské schůze místní skupiny Brno bylo přijato všemi 68 hlasy přítomných a oprávněných hlasovat, jednomyslně.

 

Zapsal: Komínková Dagmar

Souhlasí: předseda MO Brno 5 p. Zd. Vágner st.,

jednatel MO Brno 5 p. Zd. Vágner ml.